ACC TRẮNG RIOT (LMHT)
Mã số
Giá từ
#289

Số Tướng: 157

Số Skin: 31

Rank: unrank

Lever: 32

  125.000 đ

#288

Số Tướng: 157

Số Skin: 31

Rank: unrank

Lever: 32

  125.000 đ

#287

Số Tướng: 157

Số Skin: 35

Rank: unrank

Lever: 31

  131.000 đ

#222

Số Tướng: 162

Số Skin: 40

Rank: unrank

Lever: 39

  141.000 đ

#217

Số Tướng: 157

Số Skin: 32

Rank: unrank

Lever: 30

  127.000 đ

#215

Số Tướng: 158

Số Skin: 35

Rank: unrank

Lever: 30

  132.000 đ

#214

Số Tướng: 158

Số Skin: 34

Rank: unrank

Lever: 30

  130.000 đ

#213

Số Tướng: 158

Số Skin: 28

Rank: unrank

Lever: 30

  121.000 đ

#212

Số Tướng: 158

Số Skin: 27

Rank: unrank

Lever: 30

  120.000 đ

#211

Số Tướng: 157

Số Skin: 33

Rank: unrank

Lever: 30

  128.000 đ

#210

Số Tướng: 157

Số Skin: 35

Rank: unrank

Lever: 30

  131.000 đ

#208

Số Tướng: 157

Số Skin: 28

Rank: unrank

Lever: 31

  121.000 đ

#206

Số Tướng: 157

Số Skin: 29

Rank: IRON 2

Lever: 32

  122.000 đ

#205

Số Tướng: 162

Số Skin: 25

Rank: unrank

Lever: 37

  119.000 đ

#204

Số Tướng: 157

Số Skin: 37

Rank: unrank

Lever: 21

  134.000 đ

#203

Số Tướng: 157

Số Skin: 36

Rank: unrank

Lever: 33

  133.000 đ