ACC TRẮNG DÀNH CHO CỤT THỦ
Mã số
Giá từ
#469

Số Tướng: 32

Số Skin: 3

Rank: PLATINUM 3

Lever:

  45.000 đ

#458

Số Tướng: 44

Số Skin: 1

Rank: unrank

Lever: 30

  32.000 đ

#449

Số Tướng: 44

Số Skin: 1

Rank: unrank

Lever: 30

  32.000 đ

#448

Số Tướng: 45

Số Skin: 0

Rank: unrank

Lever: 30

  32.000 đ

#446

Số Tướng: 45

Số Skin: 1

Rank: unrank

Lever: 30

  33.000 đ

#445

Số Tướng: 45

Số Skin: 1

Rank: unrank

Lever: 30

  33.000 đ

#444

Số Tướng: 44

Số Skin: 1

Rank: unrank

Lever: 30

  32.000 đ

#439

Số Tướng: 44

Số Skin: 0

Rank: unrank

Lever: 30

  31.000 đ

#438

Số Tướng: 46

Số Skin: 1

Rank: unrank

Lever: 30

  33.000 đ

#436

Số Tướng: 46

Số Skin: 0

Rank: unrank

Lever: 30

  32.000 đ

#434

Số Tướng: 45

Số Skin: 0

Rank: unrank

Lever: 30

  32.000 đ

#433

Số Tướng: 45

Số Skin: 0

Rank: unrank

Lever: 30

  32.000 đ

#431

Số Tướng: 44

Số Skin: 1

Rank: unrank

Lever: 30

  32.000 đ

#429

Số Tướng: 45

Số Skin: 1

Rank: unrank

Lever: 30

  33.000 đ

#428

Số Tướng: 46

Số Skin: 1

Rank: unrank

Lever: 30

  33.000 đ

#416

Số Tướng: 45

Số Skin: 0

Rank: unrank

Lever: 30

  32.000 đ